treklang


ett ackord bestående av tre toner, närmare bestämt av en ton + tersen + kvinten, t.ex. c-e-g (detta en treklang i grundläge; för dess omvändningar se läge 3.); en överstigande treklang har en höjd kvint: c-e-giss; en förminskad treklang har en sänkt kvint: c-e(ss)-gess.
Se vidare dur.
PM75

ackord av de tre tonerna grundton, ters och kvint. Treklang som (i sin "rena" form) sammanställer de akustiskt mest besläktade tonerna (se övertoner), är den harmoniska grundvalen för vår västerländska musik. Terminologi: dur-treklang med stor ters, moll-treklang med liten ters, båda är rena treklanger, d.v.s. har ren kvint (ex. c e g resp. a c e); överstigande treklang är dur-treklang med överstigande kvint (c e giss); förminskad treklang är moll-treklang med förminskad kvint (d f ass).
Se även tonika, dominant, funktion, omvändning 1.
MO85

ett ackord bestående av tre toner i form av två på varandra lagda terser (d.v.s. grundton, ters och kvint). Treklangens olika former benämns med hänsyn till storleken hos dessa intervall: stor treklang (durtreklang) har stor ters och ren kvint, och liten treklang (molltreklang) har liten ters och ren kvint. Dessa båda bildar grundvalen för vårt harmoniska system. Därtill kommer förminskad och överstigande treklang, sammansatta av två små respektive stora terser.
Se även
ackord
, intervall.
BM03Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers musiklexikon 2003