tonsystem


alla i musiken använda toner, logiskt ordnade. Hos olika exotiska folk finner man skilda tonsystem, som grundligt avviker från vårt (t.ex. hos indier och araber). Även vårt västerländska tonsystem är egentligen flera: det naturliga (rena) med ett oändligt antal tonvärden inom oktaven, det likformigt tempererade (med tolv toner) samt olika mellanformer (jfr. intervall, tempererad stämning, pytagoreiska skalan); man kan även särskilja det (tidigast uppkomna) diatoniska och det kromatiska tonsystemet. Se även kvartstonsmusik.
MO85Källa: Musikordboken 1985