officium


(lat.) gudstjänst; numera endast beteckning för den katolska kyrkans smärre gudstjänster under dygnets olika tider (tidegärden). Jfr rimofficium.
MO85Källa: Musikordboken 1985