motiv


det minsta gestaltbildande elementet i en komposition; termen används ibland synonymt med tema, men ett tema kan bestå av flera motiv. Begreppet ledmotiv betecknar en tematisk enhet med särskild funktion i operan.
PM75

(av lat. motus, rörelse, kort tonföljd med musikalisk mening, den minsta melodiska eller rytmiska enheten. I allmänhet räknar man som motiv en sammanhörande tongrupp omkring en stark taktdel, alltså av ungefär en takts omfång (men med taktstrecket i regel ej som gräns utan som centrum). Av motivsammanställningar och -upprepningar (identiska, transponerade eller förändrade) uppbygges större enheter; alltsedan den klassiska musiken är därvid en regelbunden gruppering det vanliga. Till dessa större enheter (halv-period och period, fras, melodi) hör tema, om än begreppen motiv och tema ej hålles så strängt isär. Det wagnerska ledmotivet är sålunda ofta ett längre tema. Jfr. melodi. – Någon gång kan man också tala om ett ackord eller en ackordföljd som "harmoniskt motiv".
MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985