kvartackord


ackordbildning som uppkommit genom stapling av kvarter på varandra: t.ex. a-d-g-c-f, ej ovanligt i modern musik.
PM75

ackord bestående av kvarter i stället för terser, t.ex. c f b ess ass; förekommer som självständig ackordbildning hos bl.a. Debussy, Skrjabin och Schönberg. Kvartackord har använts som en rent klanglig verkan i ett funktionellt dur-moll-sammanhang, men blev också ett medel att fjärma sig från (den tersassocierade) tonaliteten genom att den som i ett ackordsammanhang som dissonant eller mer eller mindre instabil ton uppfattade kvarten gavs företräde över tersen och kvinten som ackordgrunande intervall.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985