konservatorium


musikalisk utbildningsanstalt – termen kommer ursprungligen från italienska conservatorio, barnhem där musiken hade en framskjuten plats i undervisningen. Se även Paris konservatorieorkester.
PM75

högre musikskola med fullständig fackutbildning. Namnet har italienskt ursprung och avsåg egentligen barnhus; alltifrån 1500-talet fanns i Neapel och Milano sådana, vilkas skyddslingar utbildades till musiker. De egentliga stora konservatorierna i olika länder – många av dem statliga och helt eller nästan avgiftsfria – grundades nästan alla under 1800-talet; de kallas även akademi, musikhögskola, liceo (ital.), college (eng.) etc. I Stockholm inrättades redan 1771 vid Musikaliska akademins stiftande en därtill knuten musikskola, som dock först 1856 fick större omfattning och 1864 antog namnet Kungliga musikkonservatoriet, 1940 ändrat till Kungliga musikhögskolan.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985