intervall


skillnaden i tonhöjd mellan två toner. Intervallet från C upp till G är en kvint, från C upp till A en sext o.s.v. Se även prim, sekund, ters, kvart, septima, oktav. Intervall större än en oktav benämns sammansatta. Sådana intervall är nona (oktav + sekund), decima (oktav + ters), undecima (oktav + kvart) och duodecima (oktav + kvint).
PM75

"mellanrum", två toners höjdförhållande till varandra; akustiskt = förhållandet mellan deras svängningstal; melodiskt och harmoniskt representerande olika grader av spänning och uttryck. Intervall betecknas med latinska ordningstal, börjande med enklang: prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav, nona, decima, undecima, duodecima. Man skiljer vidare mellan olika varianter av dessa: rena, stora och små, överstigande och förminskade. Undantagsvis förekommer dubbelöverstigande och dubbelförminskade intervall; exempel: kvinten cess-giss, resp. ciss-gess.

Intervallens musikaliska karaktär bestäms av att de för örat framstår som konsonanser eller dissonanser av olika grad; följande grova klassificering kan göras (från konsonans till dissonans): 1) prim, oktav, 2) ren kvint och kvart, 3) stor och liten ters och sext, 4) stor sekund och liten septima samt överstigande kvart och förminskad kvint, 5) liten sekund och stor septima samt alla andra överstigande och förminskade intervall. (En reservation bör dock göras för kvarten, som i vissa sammanhang kan ha den angivna konsonanta karaktären, i andra däremot kraftig dissonansverkan.)

De matematiska intervallvärdena för durskalan är om c sättes = 1:
c
d
e
f
g
a
h
c
1
9/8
5/4
4/3
3/2
5/3
15/8
2
(De gäller beträffande absolut ren, ej tempererad intonation.) Andra intervallvärden kan beräknas härur enligt principen: summan av flera intervall motsvarar produkten av deras intervallvärden. Det exakta svängningstalet för en ton är svängningstalet för c multiplicerad med tonens intervallvärde. Jfr. tempererad stämning, pythagoreiska tonsystemet, övertoner, cent.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985