Köchel, Köchelnummer


Köchel
förkortat K. eller K.V. ("Köchel-Verzeichnis"), används i samband med verknummer för att identifiera Mozarts kompositioner. Beteckningen syftar på den kronologisk-tematiska förteckning över denne mästares samtliga kända verk som utgavs 1862 av Ludwig von Köchel – ett ovärderligt arbete med hänsyn till det oerhörda omfånget och värdet av Mozarts produktion. K. Anh. (Anhang) syftar på ett supplement, utgivet 1947 av Alfred Einstein.
MO85

Köchelnummer
nummerbeteckningar som allmänt används för Mozarts
kompositionerenligt en kronologisk-tematisk förteckning, Köchel Verzeichnis (förkortat K eller KV) som upprättades 1862 av den österrikiske musikforskaren Ludwig von Köchel (1800-1877). Flera omarbetningar har gjorts av förteckningen och den är i dag av största nytta för all forskning rörande Mozarts verk.
BM03Källor: Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003