klavikordklaverinstrument med låg tonstyrka; strängarna anslås av metalltangenter. Mycket i bruk från 1500- till 1700-talen som soloinstrument (tonstyrkan var för svag för de konserter där man använde cembalo) och åter taget i bruk under 1900-talet för gammal musik. Emedan tangenterna förblir i kontakt med strängen medan den klingar – till skillnad från pianots hammare eller cembalons taggar är det möjligt, genom ett jämt pulserande tryck på tangenten, att åstadkomma en vibratoliknande effekt, på tyska Bebung.
PM75

(ty. Clavichord, ital. manicordo, fra. manicorde eller clavicorde, eng. clavichord), äldre typ av klaver, liksom cembalon kronologisk föregångare till pianot. Klavikord är till formen en rektangulär låda av varierande storlek, med eller utan ben, i det senare fallet placeras det på bord. Det var i bruk från 1400-talet eller tidigare fram till c:a 1800. Tonomfånget hos de tidigare klavikorden är ca 3½ oktaver, hos de senare upp till ca 5. Medan cembalons toner alstras genom knäppning är principen här en annan: strängarna anslås av metalltungor, fästade på tangentarmarna. Metalltungorna avdelar det stycke av strängen som skall ljuda samtidigt som resten av strängen dämpas av inflätade filtremsor. Tonen är mycket svagare än cembalons men å andra sidan uttrycksfullare, eftersom den kan moduleras genom anslaget. Genom att gunga fingret på tangenten kan vibrato erhållas (Bebung, balancement); metalltungan måste dock ligga kvar mot strängen tills tonen skall upphöra. På äldre klavikord finns betydligt färre strängar än tangenter, emedan flera tungor avdelar samma sträng (bundet klavikord). Sin förnämsta användning fick klavikordet i hemmen och undervisningen, medan det på grund av sin svaga klang inte kunde användas i orkestern. Utrustat med pedalklaviatur användes det av organister som övningsinstrument och för att få två manualer placerades då ett klavikord ovanpå ett annat.

Klavikordet förekom sparsamt i England och Frankrike; betydligt vanligare var det i Italien och särskilt Tyskland, där det fick en blomstring under den "känslosamma" perioden på 1700-talet. Klavikordspelets främste företrädare var Carl Philipp Emanuel Bach, från denne torde även stamma den betvivlade uppgiften (meddelad av Bachbiografen Forkel) att klavikordet skulle ha varit J. S. Bachs favoritinstrument. Både i Tyskland och Sverige tillverkades klavikord flera decennier in på 1800-talet.

MO85.
Länkar: klavikord
Länkar redigerade 2017-04-14
.
http://clavichord.org.uk/Home.html
Fria noter för clavichord i IMSLP clavichord i engelska Wikipedia klavikord i svenska Wikipedia clavichord på Youtube                Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985